Декларации

Декларация за карантинирано дете

Изтегли документа  ТУК

Декларация, че детето не е било в контакт със заразно болни

Изтегли документа  ТУК

Декларация за отсъствия по обективни причини 

Изтегли документа  ТУК

Декларация за такси

Изтегли документа  ТУК

.

Протоколи

 

 

Протокол 1 от ОС 2024г. -  изтегли документа ТУК


Заявления

Завление за отсъствие 2 и 4 годишни

Изтегли документа  ТУК

Заявление за отсъствие за трета и четвърта група

Изтегли документа  ТУК

Заявление за отсъствие за трета и четвърта група

Изтегли документа  ТУК


Бюджет

Отчет към 31.03. 24г - ВИЖ ТУК

Отчет към 31.03. 23г - ВИЖ ТУК
Отчет към 30.06. 23г - ВИЖ ТУК
Отчет към 31.12. 23г - ВИЖ ТУК

Вижте бюджет 2022 ТУК
Вижте бюджет първо тримесечие  2022 ТУК
 Вижте бюджет второ тримесечие 30.06.2022 ТУК

Отчет Юни 22г - ВИЖ ТУК

Отчет Юни - 1, 22г - ВИЖ ТУК

Отчет Юни 22г - ВИЖ ТУК

Отчет Септември  22г - ВИЖ ТУК

Отчет Септември 1, 22г - ВИЖ ТУК

Отчет Септември 2,  22г - ВИЖ ТУК

Отчет Декември 22г - ВИЖ ТУК

Отчет Декември 1, 22г - ВИЖ ТУК

Отчет Декември 2, 22г - ВИЖ ТУК

Изтегли отчет за бюджет  за 2021г.
ТУК


ДЕТСКА ГРАДИНА №135“МОЕ ДЕТСТВО“гр.НОВИ ИСКЪР

Район „Нови Искър“,ул.“Варна“№1,тел.0884801726

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР на ДГ№135 „Мое детство“

Галина Иванова


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

на ДГ №135„МОЕ ДЕТСТВО”, гр.НОВИ ИСКЪР

за периода 2023. – 2028г.


Стратегията е разработена на основание чл. 263, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Стратегията е одобрена от Обществения съвет на ДГ 135Мое детство“ и е приета с Решение № ......, взето с Протокол № 1/19. 09.2023г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърдена със Заповед № 15/18. 09.2023 г. на директора:


Съдържание 

І. Общи положения 

    1. Въведение

    2. Нормативна база

    3. История и развитие

ІІ. Анализ и оценка на факторите на вътрешната среда

    1. Анализ на образователната политика на детската градина

        1.1. Деца 

        1.2. Образователен процес

    2. Анализ на управленската политика на детската градина

        2.1. Кадровата политика на образователната институция 

        2.2. Ефективност на разпределението на персонала 

    3. Здравеопазване

    4. Материална база и техническа осигуреност

    5. Финансиране

ІІІ. Анализ и оценка на факторите на външната среда

    1. Социо-икономически анализ

    2. Маркетингова политика на детската градина

    3. Партньорства и взаимодействия на детската градина със семейството и останалите представители на социалната среда 

    4. Мястото на Детска градина 135„Мое детство“ сред обществеността

IV. Стратегия за развитие на детската градина

    1. Мисия на детската градина

    2. Визия на детската градина

    3. Цели на Стратегията

    4. Ценности на институцията

    5. Стратегически приоритети

V. Дейности на детската градина за реализиране на стратегията

VI. Очаквани резултати в изпълнение на поставените цели за постигане на желаната визия и изпълнението на мисията на детската градина

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Въведение

Стратегия 2023 -2028 г. на Детска градина 135„Мое детство”, гр.Нови Искър е система от педагогически идеи, начините за реализирането им и очакваните резултати, определящи актуалните цели и перспективи в развитието на детската градина за посочения период. Тя се основава на принципите на ЗПУО в съответствие с изискванията на чл. 263, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУО; държавните образователни стандарти; приоритети на МОН; Европейска рамка за ранно детско развитие и е съобразена със спецификата на образователната институция.

Опира се на миналия положителен опит и начертава ориентировъчна основа за развитие на детската интитуция, като търси ресурс и потенциал за осъществяването им, очертава силни и слаби страни на дейността и установява принципите и възможностите за успешна реализация. 

Стратегията ще даде възможност да се утвърдят условия за реализиране на система от управленски, административни и педагогически дейности, залегнали в нея и съобразени с традициите, социално-икономическите условия и съвременните образователни идеи, да се утвърди авторитета на детската градина като институция, отговаряща на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

Стратегия за развитие на Детска градина 135“Мое детство”, гр.Нови Искър е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, принципи, дейности и цели, определящи нейната структура и съдържание.

2. Нормативна база за създаване на Стратегията:

Образователната политика на Детска градина 135 „Мое детство”, гр.Нови Искър е част от актуалната държавна образователна политика, отнасяща се до предучилищното образование. Дейностите в институцията са съобразени с действащите нормативни документи, стратегии, национални и оперативни програми:

    1. Закон за предучилищното и училищното образование.в сила от 01.08.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.

    2. Закон за закрила на детето

    3. Закон за здравето

    4. Закон за защита от дискриминация

    5. Етичен кодекс на работещите с деца

    6. Конвенция на ООН за правата на детето

    7. Кодекс на труда

    8. Наредба № 5/03.06.2016 за предучилищното образование (посл. изм и доп. ДВ, бр. 12 от 11.02.2022 г.);

    9. Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование (посл. изм. ДВ, бр. 65 от 12.08.2022 г., в сила от началото на учебната 2022/2023 г.);

    10. Наредба №4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

    11. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25.01.2022 г.);

    12. Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование в системата на предучилищното и училищно образование;

    13. Наредба за приобщаващото образование;

    14. Наредба № 15/22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

    15. Наредба за институциите в системата на предучилищното и училищното образование;

    16. Наредба № 24/10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, изд. от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г.);

    17. Национална програма за закрила на  детето (2019 г.);

    18. Национална стратегия за детето (2018-2030 г.);

    19. Национална програма за развитие „България 2030“ (РМС № 33/20.01.2020 г.);

    20. Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030);

    21. Стратегия на Европейски съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа“ 2030 г.;

    22. Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

    23.  Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030);

    24. Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот;

    25. Оперативни и национални програми. 

3. История и развитие 

Детска градина 135“Мое детство“,  отваря врати за работа с деца  през 1976 г. 

Първоначално името е ЦДГ№1,до 2016г.

От 01.08.2016г. името става ДГ№135“Мое детство“.

          През 2018г. старите сгради на детската градина бяха разрушени и на същото място,

          през м.септември 2020г. децата за първи път прекрачиха прага на  новопостроената сграда. Тя е за шест групи: 1 яслена и 5 градински.ДГ разполага с 3 бр.салони,самостоятелна модерна кухня,отопление с термопомпа и пелети,красиви и функционални дворни площадки за игри и забавления на децата. Материално-техническата база позволява отглеждането и възпитанието на децата от 2 до 7 год.възраст да се случва по най-добрия начин.   

IІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА

    1. Анализ на образователната политика на детската градина:

        1.1. Деца 

Детска градина 135 „Мое детство“, гр.Нови Искъре институция, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 2 до 7години в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. В детската градина се приемат деца по желание на родителите, като не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг дискриминиращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Детска градина 135 „Мое детство“, функционира с 6 групи, от които  1яслена, 5възрастови групи .

За учебната 2023/2024 г. са приети ……… деца, разпределени както следва:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Въпреки трайният демографски спад на раждаемостта, през последните три години се наблюдава тенденция към повишаване броя и обхвата на деца в Детска градина 135„Мое детство“, 

TABLE

1.2. Образователен процес

Програмната система на детската градина е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, ориентирани към подкрепа на всяко дете в условията на детската градина, гарантираща неговото интелектуално, емоционално, социално, духовно – нравствено и физическо развитие, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Детска градина 135“Мое детство“, гр.Нови Искъре детска градина, осигуряваща на децата модерна образователна среда за формиране ценностно – ориентирано поведение чрез стимулиране емоционалната интелигентност на детето. 

Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на компетентности (знания, умения, отношения), необходими за успешното му развитие и пълноценна подготовка за училище. То се  осъществява чрез прилагане на субект – субектният подход между учителя – родителя и детето, като възрастните и детето са равностойни партньори в процеса на педагогическо взаимодействие. 

Планирането на програмното съдържание е съобразно с възрастовите особености на децата и спецификата на групата. В зависимост от темите и програмните задачи, педагогическото взаимодействие е фронтално, групово и индивидуално, като приоритет се дава на груповата и екипна работа.

Познавателните книжки са авторски, с нестандартни приложения, което дава възможност на учителите за свобода и персонално творческо участие в образователния процес. 

Детска градина 135 „Мое детство“, е с традиции при използване на иновативни педагогически технологии и ИКТ в образователния процес. Достъпността и възможностите на много онлайн приложения, съчетани с тяхното безплатно използване, доведоха до бързото им проникване в образованието още от най-ранна детска възраст (съобразно възрастта на децата, правилата за работа с компютър и възможностите на родителите). 

TABLE

2. Анализ на управленската политика на детската градина

2.1. Кадровата политика на образователната институция

Общата численост на персонала в Детска градина135 „Мое детство“ е 23,5, от които:

2.1.1.Педагогически специалисти:

TABLE


2.1.2 Непедагогически персонал:

TABLE

Средна възраст на педагогическите специалисти е ………… год.

Средна възраст на непедагогически персонал е ………. год.

TABLE


 2.2. Ефективност на разпределението на персонала по длъжности и сформиране на  екипи

Педагогическите специалисти са разпределени по 2 във всяка градинска група

Непедагогическите специалисти са разпределени в яслената,градинските групи ,кухня,и общи помещения с цел максимално 

Работата по проекти и оперативни програми спомага за оптимизиране на кадровия потенциал и подобряване качеството на образователния процес.

 3. Здравеопазване в Детска градина №13“МОЕ ДЕТСТВО“

Като се взимат в предвид специфичните особености при формиране на детската физика и психика, всички служители се отнасят с голяма отговорност към организирането, провеждането и контрола за опазване здравето на децата от предучилищна възраст. 

Създават се условия, съобразени с най-новите хигиенни изисквания, които спомагат за свеждане до минимум инфекции и простудни заболявания. 

Здравеопазването се развива в три посоки: 

TABLE


 4. Материална база и техническа осигуреност

Детска градина 135 „Мое детство“ е общинска детска градина, разположена в  кв.Курило  на населеното място. 

Дворът е върху площ 2 дка, затревен, с иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, обособени площадки за игри с нови уреди и съоръжения, спортна площадка, алпинеум, детска еко пътека  и др., което осигурява възможност за пряк и непосредствен контакт на децата с природата.

Сградата е на 2  етажа с функциониращи 5 групи за деца от 3-7 години и  1група за деца от ранна детска възраст – детска ясла. 

Групите са оборудвани съгласно Наредба № 24/10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, изд. от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г.)

Материалната база се поддържа и обогатява с общински средства, проектни дейности и дарения.

TABLE


5. Финансиране

Детската градина е на делегиран бюджет в част „държавни дейности“, сформиран от основни и допълнителни компоненти на база брой деца по НЕИСПУО, което дава възможност за прозрачно и ефективно финансово управление.

Утвърден е план за финансово управление и контрол, интегрирана в дейността на образователната институция и включваща политики, процедури и правила, въведени от ръководството на детската градина, с предприети действия за развитие и подобряване на елементите на плана за финансово управление и контрол:

    1. контролна среда;

    2. управление на риска;

    3. контролни дейности;

    4. информация и комуникация;

    5. мониторинг.

Финансова осигуреност с 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическите специалисти и на педагозите в яслени групи за поддържаща и надграждаща квалификационна дейност на педагогическите специалисти чрез работещи правила за квалификационна дейност на персонала и механизъм за финансова подкрепа.

TABLE

ІІІ. Анализ и оценка на факторите на външната – макро среда

1. Социално-икономически анализ

През последните години се положиха значителни усилия от държавата и общината за разширяване обхвата на децата в детските градини. Изграждането на хармонична и разнообразна образователна среда за осигуряване на равнопоставеност и достъп до качествено образование е основен приоритет. Осъществен е интензивен процес на интегрирано обучение на децата със специални образователни потребности (СОП). 

Обществените очаквания за качествено образование обикновено се свързват с разбирането за устойчива образователна система, която осигурява знанията, необходими за пълноценното интегриране на детето, бъдещият млад човек в обществото. Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението и възпитанието в съответствие с потребностите на всички деца. Това разбиране предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на предучилищното образование. Има нови ориентири за подобряване на качеството на образование, чрез използване на иновативни методи, технологии  и извеждане на съвременни ключови компетентности, които да подготвят човека за справянето му в конкурентната среда още от ранна детска възраст.

2. Партньорства и взаимодействия на детската градина със семейството и останалите представители на социалната среда

Сътрудничеството със семейството като един работещ екип е в основата на иновационните търсения на Детска градина 135“Мое детство“ , за споделяне отговорността при обучението и възпитанието на децата. Традициите ни в работата със семейството са за изграждане на позитивна среда, ориентирана към потребностите на детето. 

Това партньорство ще продължи и в бъдеще, с разнообразни форми на взаимодействие в отворена образователна среда.

TABLE

3. Авторитет на детската градина 135“Мое детство“ сред обществеността
Детската градина е с утвърден авторитет в образователното пространство на общинско, областно и национално ниво, доказала своя иновативен потенциал и креативни идеи чрез популяризиране  на собствени добри педагогически практики, домакинство и логистика на професионални работни срещи и педагогически форуми, участие в областни и национални конференции и конкурси.

TABLE

. Маркетингова политика на детската градина
Маркетинговата политика трябва да ориентира образователната институция към разбиране на потребностите на хората, създаване и предоставяне на качествени образователни услуги в съответствие с държавните образователни стандарти, постигане на удовлетворение на децата и техните родители.
Маркетинговата политика се основава върху разнообразни положения в системата на образованието и потребностите на обществото.
Високо качество на педагогическото взаимодействие в детската градина, чрез прилагане на гъвкави модели за постигане на хуманност и хармоничност на педагогическото взаимодействие, съгласно Европейската рамка за качество на образованието от ранна детска възраст.

IV. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
    1. Мисия на детската градина:

Определянето на мисията на детската градина не трябва да се възприема като еднократен акт, резултат от еднолично решение на директора. За да се достигне до най-оптималната и работеща формулировка се анализира състоянието на детската градина и влиянието на външните фактори и съгласуваността с всички заинтересовани страни.
Утвърждаване на съвременни иновативни модели за качествено образование в детската градина, осигуряващи възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компетентностно развитие на всяко дете с ангажираната подкрепа на семейството и местната общност.
    2. Визия на детската градина:
Визията е идеалният и желан образ, към който детската градина се стреми. 
Визията е желаният бъдещ модел, който е резултат от мисленото развитие в перспектива. Тя е движение от онова, което е детската градина в момента и онова, което желаем да бъде. 
Формулирането на визията се основава на известни факти за дейността и състоянието на детската градина, на надеждите и стремежите за по-добро бъдеще, при отчитане на благоприятните възможности и евентуалните заплахи и опасности. 
Постигането й е възможно при наличието на най-благоприятните вътрешни и външни условия. Ярката, обоснована и стимулираща към активност визия е основа и условие за създаване на работещ план за действие на детската градина.
Визията трябва да отговаря на следните въпроси:
    • Как да се постигне успех в дейността на детската градина?
    • Какво е най-важно за потребителите на предучилищното образование?
    • Как и с какви средства може да се постигне желаното състояние?
    • Кои фактори ще оказват влияние върху дейността на детската градина?
    • Кои са евентуалните съмишленици на детската градина за постигане на стратегическите цели?
    • По какви критерии и показатели ще се отчита резултатът от релизирането на стратегията?
С други думи визията е:
    1. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно и да развие своят потенциал.
    2. Качествена и предпочитана среда за деца от2г. до 7г., където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие. 
    3. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
    4. Професионална среда за утвърждаване на учители – новатори, които стимулират детето да взема самостоятелни решения, твори индивидуалност и самостоятелност.
3. Ценности на институцията
    1. Детето е нашата основна ценност. 
    2. Ценностно ориентирани модели на поведение в условията на развиваща образователна среда.
    3. Партньорство  със семейството.
    4. Уважение към индивидуалните и културни различия.
    5. Личностно ориентирано педагогически взаимодействие.
    6. Устойчиви нагласи и мотивация за ученве през целия живот.
    7. Съхранение на знанието в институцията.
    8. Екипност и споделени отговорности към очакваните крайни резултати.
4. Цели на стратегията 
        4.1. Стратегически цели: 
4.1.1. Непрекъснато повишаване качеството на предлаганото образование и осигуряване на подходяща подкрепяща образователна среда, адресирана към всяко дете, организирана с подкрепата на семействата на децата, обществената среда и институциите, ангажирани с образование.
4.1.2. Автономия за определяне на иновативни образователни политики, устройството и дейността на детската градина, организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено предучилищно образование.
4.1.3. Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование на всички деца – обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на деца от подготвителните групи и деца от уязвими групи.
        4.2. Оперативни цели: 
            4.2.1. Осигуряване на стабилност на развитието на образователната институция.
            4.2.2. Гарантиране на ред, сигурност и защита на децата на всяко дете.
            4.2.3. Утвърждаване и обогатяване на качеството на педагогическата среда за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования. 
            4.2.4. Привличане на родителите за подпомагане на образователния процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество.
            4.2.5. Работещо партньорство и добра координация с обществената среда и институциите-партньори на детската градина за успешното осъществяване на националната и областна образователна политика. 
            4.2.6. Утвърждаване на детската градина като институция, научно, културно и спортно средище за деца. 
            4.2.7. Обогатяване на имиджовата политика на образователната институция. 
            4.2.8. Усъвършенстване на процедурите по оценяване и самооценяване на работещите в детската градина.
            4.2.9. Усъвършенстване на системата по квалификация, преквалификация и обучение. 
            4.2.10. Разширяване и модернизация на вече осъществените и изградени условия на ползване на материално - техническата база на детската градина.

5. Приоритетни области за изпълнение на стратегическите и специфични цели в дейността на детската градина (съгл. чл. 263, ал. 4 от ЗПУО-ДВ, бр. 11 от 2023 г.):

         5.1. Качество на образованието и мерки за неговото повишаване:
5.1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на детската градина.
5.1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.
          5.2. Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата:
5.2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание.
           5.3. Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности:
5.3.1. Създаване и поддържане на благоприятна среда за осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности.
5.3.2. Обновяване и обогатяване на материалната база.
           5.4. Гражданско, здравно, екологично интеркултурно образование:
5.4.1. Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели
5.4.2. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение
5.4.3. Здравно образование и навици за здравословен начин на живот.
5.4.4. Формиране на позитивно отношение към различните културни идентичности, умения и нагласи за конструктивни взаимодействие в мултикултурна среда.
            5.5. Механизъм по съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното образование на деца в задължителна предучилищна възраст:
5.5.1. Взаимодействие с родителите.
5.5.2. Взаимодействие с институции.
5.5.3. Присъствие на детската градина в общественото пространство.
5.6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание:
5.6.1. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие, според потребностите на детето
5.7. Приобщаване на децата:
5.7.1. Създаване на  среда за осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.
5.7.2. Подкрепа на личностното развитие на децата – предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата.
5.8. Противодействие на тормоза и насилието:
5.8.1. Превенция на агресията и негативните прояви сред децата.
5.8.2. Сътрудничество и взаимодействие с родителите и институциите
5.9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното образование
5.9.1. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие

V. ДЕЙНОСТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МИСИЯТА И ДОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ

TABLE

Стратегията за развитието на детската градина се актуализира в следните случаи:
    1. в края на двегодишния период от приемането й и след приключване на визирания 5-годишен период;
    2. началото на всяка учебна година, след анализ на постигнатото до момента и дифиренциране на възникнали затруднения и нововъведения в образователната система; 
    3. при настъпили промени в организацията на дейността на детската градина;
    4. при промяна на нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование.
Стратегическите цели и приоритети се контретизират и детайлизират в Петгодишен план за действие и финансиране и всяка година чрез  Годишен план за дейността на детската градина, с посочени конкретни отговорници и срокове за изпълнение. Задачите за постигане на стратегическите и специфичните ца институцията цери се планират в стратегията по години, като резултатите се отчита в края на всяка учебна година.
Анализите за изпълнението на стратегията се приемат с решение на педагогическия съвет.

Приложения: 
    1. Програмна система на детската градина
    2. План за действие и финансиране

ДИРЕКТОР: ........................................
(подпис и печат)
............................................................
(име и фамилия на директора)

Силни страни
Затруднения
1. В основната сграда работят всички възрастови групи.
2. Механизъм за безпроблемна адаптация на децата в условията на детската градина.
3. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
4. Наличие на възможности за допълнителни дейност по интереси.
5. Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.
6. Приемат се и деца СОП, като за тях са осигурени грижи съобразно потребностите, включително консултации и работа с психолог, логопед и ресурсен учител.
7. Много добри резултати при подготовка на децата за училище.
8. Осъществена е приемственост ясла –детска градина – училище.
9. Осигурено е здравно обслужване и профилактика.
10. Има добре функциониращ Обществен съвет.

Защита на личните данни

Бланка за упражняване на права 

Изтегли документа ТУК

Политика за защита на личните данни

Изтегли документа ТУК

Уведомление деца - родители

Изтегли документа ТУК

Заявление за  упражняване на права от субект на данни

Изтегли документа  ТУК
Документи за действие при случай на

 Ковид 19

Правила за Ковид 19

Изтегли документа  ТУК

Алгоритъм за действие при случай на Ковид 19

Изтегли документа  ТУК


Документи 2023/2024

       

ДЕТСКА ГРАДИНА 135„МОЕ ДЕТСТВО“
гр. НОВИ ИСКЪР, ул. „ВАРНА “ №1


Програма за превенция на ранното напускане на детска градина

Актуализация:м.септември 2023г.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Програмата за превенция на ранното напускане е основен инструмент за планиране на дейностите по задържане на децата от отпадане от детска градина. Водещите нормативни документи при изготвянето на Програмата на ДГ 135„Мое детство“ за превенция на ранното  напускане на образователната система са:
- Закон за предучилищното и училищното образование;
- Наредба за приобщаващото образование;
- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013 – 2020 г./.
 
2. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ
2.1.Икономически – безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт, бедност и др.;
2.2. Социални – родителска незаинтересованост, конфликти, противоречия, отрицателно въздействие на домашната среда, ниско образование на родителите;
2.3. Образователни – недостатъчен обхват на децата в детската градина, трудно усвояване на учебното съдържание, липса на мотивация;
2.4. Етнокултурни – липса на мотивация на родителите и др.;
2.5. Институционални - недостатъчно координираният подход между различните служби и специалисти на национално, регионално, местно и училищно ниво за справяне с преждевременното напускане на училище; недостатъчно ефективният контрол върху управлението и функционирането на политиките за обхващане;
2.6. Причини свързани със здравния статус – недостатъчна подготовка на образователните институции да интегрират деца  със специални образователни потребности.,

3. ЦЕЛ
Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка  като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.

4. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:
1. Разработване, изпълнение и мониторинг на цялостна и интегрирана политика за повишаване на обхвата в образователната система въз основа на междусекторно сътрудничество при ясно разпределение на отговорностите и взаимодействие между различните равнища на управление.
2. Идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на детска градина с оглед ограничаване на последиците от тях.
3. Насърчаване включването в образованието на рискови групи и развиване на приобщаващото образование.
4. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за включване в образование и обучение.
5. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и намаляване на преждевременното напускане на образователните институции.

5. КЛЮЧОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА
Постигането на стратегическата и оперативните цели на Програмата се осъществява чрез:
- Превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на детска градина, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват.
- Интервенция, която цели създаването на условия за ограничаване на преждевременното напускане при отчитане на конкретните заплахи на равнището на отделните лица, следвайки принципа за решаване на проблемите на най-ниско равнище.
- Компенсиране, което има за цел да подпомогне преждевременно напусналите образователни институции отново да се включат в образованието, като им бъдат предложени разнообразни и достъпни форми за завръщане в системата на образование и обучение.
 
6. КЛЮЧОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА
6.1. Осигуряване на позитивна образователна среда.
Позитивната образователна среда е свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в образователния процес за осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всяко дете , както и с подобряване взаимодействието в образователните институции.

6.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитие на личността на всяко дете  и предотвратяване на преждевременното напускане на детска градина.
Постигането на по-добри резултати от обучението на децата  спомага за преодоляване на евентуални пречки пред развитието им, за придобиване на ключовите компетентности и осигурява възможности за личностна  реализация.
6.3. Осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за децата  от уязвими етнически общности.
Политиката за всеобхватно, достъпно и качествено образование се отнася до всички български деца  без оглед на тяхната етническа принадлежност. Детската градина  осъществява трайни мерки за осъществяване на образователната интеграция на децата  и съхранение и развитие на тяхната идентичност.
6.4. Достъп до качествено образование за деца  със специални образователни потребности.
 
7. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА 135„Мое детство“
7.1. Разработване и изпълнение на собствена програма за превенция;
7.2.Подобряване на капацитета на педагогическите екипи за идентифициране на причините за отпадане, разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността на директора и педагогическите специалисти по отношение намаляването на отсъствията, разработването на система за намаляване на отсъствията на децата ;
7.3. Партньорство с други заинтересовани страни и специалисти за работа с уязвими семейства и общности;
7.4.  Развиване на дейности в подкрепа на всяко дете;
7.5. Активно взаимодействие между родители, деца  и педагогически специалисти;
7.6. Разработването на система за ранно предупреждение в детската градина ; 7.7.Превантивни дейности  свързани с идентифициране на децата, застрашени от преждевременно напускане на образователната институция, както и на причините за всеки конкретен случай.
7.8.Прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на детето  като партньор в образователния процес;
7.9.Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на детска градина;
7.10. Формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст;
7.11.Назначаване на помощник на учителя при идентифицирана необходимост;

7.12. Групите не се обособяват според етническата принадлежност на децата;
7.13. Ориентиране на обучението към работа в мултикултурна група;
7.14. Повишаване на  интеркултурната компетентност на всички участници в образователния процес;
7.15. Предоставяне на  допълнително обучение по български език, когато е необходимо, като паралелно с това се осигурява възможност и за обучение по майчин език;
7.16. Осигуряване на подкрепяща среда.
 
8. КЛЮЧОВИ МЕРКИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ДЕТСКА ГРАДИНА
8.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите.
Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. Те са основен фактор за подпомагане на децата  в риск от преждевременно напускане на образователната система.
8.2. Подкрепа за развитието на децата за осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата е необходима и допълнителна подкрепа. Тя се предоставя на деца : със специални образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, като ограничава преждевременното напускане на училище и предотвратява социалното изключване.
8.3. Прилагане на системи за ранно предупреждение. След идентифициране на децата, застрашени от преждевременно напускане на детска градина и причините за това,  се прилагат конкретни мерки за всяко застрашено дете.
8.4. Развитие на занимания по интереси.
Заниманията по интереси имат доказан ефект като средство за повишаване удовлетвореността на децата от живота в детската градина и ограничаване на преждевременното напускане на образователната институция;
8.5. Подпомагане на деца, застрашени от преждевременно напускане на детска градина, по финансови причини.
 
9.    ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА 135„Мое детство“
9.1. Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за сътрудничество с учителите и ръководството на детската градина с цел развитието на децата им с фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на детската градина;
9.2. Провеждане на социално – педагогически тренинги с родители;
9.3. Провеждане на открити практики с участието на родители;

9.4. Въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за преодоляване на фрагментарността в това отношение и постигане на последователна политика в областта на възпитанието;
9.5. Дете в риск:
- работа със семейството на детето;
- насочване към работа с психолог, педагогически съветник;
9.6. При липсата на финансови средства на семейството за осигуряване на редовното присъствие и активното участие на децата  в образователния процес може да се осъществи  целева финансова подкрепа, която включва частично или пълно заплащане на таксите от общината в детските градини за децата от семейства с ниски доходи.
 
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
За изпълнение на Програмата  важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции. Всички участници в образователния процес /семейство, детска градина, институции/ трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.
Програмата беше приета на Педагогически съвет Протокол № 1/19.09.2023
 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОД.
ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  ПРОВЕДЕН НА 19.09.2023
ПРОТОКОЛ №1

ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ДГ 135„МОЕ ДЕТСТВО“ ГР.НОВИ ИСКЪР Е РАЗРАБОТЕНА В СЪОТВЕТСТВИЕ  С ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ  ДОКУМЕНТИ  И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ В СФЕРАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЕТНИЧИСКИЯ МУ ПРОИЗХОД, НАЛИЧИЕТО НА УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА  СЕМЕЙСТВОТО МУ И ТОВА  ПРАВО Е ЗАЛЕГНАЛО В КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. ПРОЦЕСЪТ НА ПРИОБЩАВАНЕ СЕ СЪСТОИ В ТЪРСЕНЕ НА РЕСУРСИТЕ  НА ВСЯКО ДЕТЕ  ЗА АКТИВНОТО МУ УЧАСТИЕ В ОБЩНОСТТА.
НАСТОЯЩАТА  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Е РАЗРАБОТЕНА ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ  НОРМИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЩА ДЪРЖАВНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪОТВЕТСТИВИЕ С ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.
УЯЗВИМИ СА ОНЕЗИ ЛИЦА ОТ ГРУПИ ,КОИТО ТЪРПЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО ИМ В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ И ПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНИ ПРАВА. УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НЕ УСПЯВАТ ДА ПОЛУЧАТ ДОСТЪП ИЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ВЪЗМОЖНАСТИТЕ , КОИТО ПРЕДЛАГАТ ОБЩЕСТВОТО И СТАВАТ ЖЕРТВА ИЛИ ПОПАДАТ В СИТУАЦИЯ НА РИСК ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНЕ И СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ. НЕОБХОДИМА Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОЛИТИКА   НА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, КАКТО И ДЕЦА ОТ МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА.ТОВА СА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ УЯЗВИМИ ГРУПИ ДЕЦА. I.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1.ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ;
2.ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ;
3.УТВЪРЖДАВАНЕ НА  НА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ,ГРАЖДАНСКОТО И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ;
4.ОТКРИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УНИКАЛНИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.
       II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ  НА ЦЕЛИТЕ
            ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.
          1.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА  В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ПРИ НУЖДА;
         2.ПРИЛАГАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА;
        3.РАННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ  НА ДЕЦА ОТ  УЯЗВИМИ ГРУПИ;
         4.РАННО ОЦЕНЯВАНЕ  НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ.
  ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ  ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ  В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
           1.СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ. И ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС;
           2.ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ  НА ДЕЦАТА ОТ ДРУГИ ЕТНОСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН СТАРТ  В УЧИЛИЩЕ;
           3.ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС  НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЧРЕЗ РЕДОВНО НАБЛЮДЕНИЕ НА  ЗДРАВНОТО,ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХОМОТОРНОТО РАЗВИТИЕ;
            4.ОСИГУРЯВАНЕ НА  ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА,ЖИВЕЕЩИ В НЕБЛАГОПРИЯТНА  СЕМЕЙНА, ЕМОЦИОНАЛНА И КУЛТУРНА СРЕДА;

5.РАННО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦАТА С ЦЕЛ ДА ИМ СЕ ПРЕДЛОЖИ И ОСИГУРИ АДЕКВАТНА ПОМОЩ;

6.ПОДКРЕПА НА РАЗНООБРАЗНИ СЪВМЕСТНИ ИЗЯВИ НА ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ;

7.ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ДЕЦАТА С ОБУЧИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПОДГОТОВКАТА ЗА УЧИЛИЩЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ В ОБУЧЕНИЕТО,ОБЩУВАНЕ С ВРЪСТНИЦИТЕ СИ;

ДЕЙНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ И ПОДКРЕПА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

1.ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР В СОЦИАЛНОТО,ЗДРАВНОТО И ЕМОЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА;

2.МОТИВИРАНЕ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ИНТЕГРАЦИОННИЯ ПРОЦЕС,КАКТО И ПРИЕМАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЦЕННОСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА ИМ;

3.ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ НАГЛАСИ И СТЕРИОТИПИ НА ОСТАНАЛИТЕ РОДИТЕЛИ КЪМ МАЛЦИНСТВЕНИТЕ И УЯЗВИМИ ГРУПИ,ЧРЕЗ ВЗАИМНО ОПОЗНАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА;

4.ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ И РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ С ЦЕЛ РАЗЯСНЯВАНЕ НА ВЗАИМНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ;

5.АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА И ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ.

IV ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ.

2.УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНИ ДЕЦА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА.

3.СТО ПРОЦЕНТОВ ОБХВАТ В ДГ НА ДЕЦА ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ-5-6 ГОДИШНИ.

4.ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ ,УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ПОДГОТОВКАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ.

5.РЕАЛИЗИРАНЕ НА КФАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА.

V ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
1. ДЯЛ ОТ ДЕЦАТА  ПОДЛЕЖАЩИ  НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ,ОБХВАНАТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА
2. ДЯЛ НА ОТПАДНАЛИТЕ ОТ ДГ ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА
3. ДЯЛ НА УЧИТЕЛИ ,ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА  С ДЕЦА СОП И В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРОГРАМАТА  ЩЕ СЕ ИЗМЕРВА ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАЙНО И ДЪЛГОСРОЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
1.ПРИДОБИТИЯТ ОПИТ  ПО ВРЕМЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН В БЪДЕЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА
2.ИЗРАБОТЕНИЯТ ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЩЕ НИ ПОМАГА И В БЪДЕЩЕ ДА РЕШАВАМЕ КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ СРЕД ДЕЦА ЗА РЕШАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ В СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ И ИЗЧИСТВАНЕ НА НЯКОИ ПРОПУСКИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ИМ
3.НАТРУПАНИТЕ И ДОКУМЕНТИРАНИ ЗНАНИЯ ЗА БИТ,ОБИЧАИ,ПРАЗНИЦИ,ПЕСНИ И ТАНЦИ ЩЕ БЪДАТ ОСНОВА  ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО ИМ .
ЕФЕКТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
1. УСПЕШНОТО  РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА  ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП  И ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ  МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ТЕ ЩЕ МОГАТ ДА РАЗВИЯТ  УМЕНИЯ,ЗНАНИЯ И САМОЧУВСТВИЕ ЗА БЪДЕЩА СОЦИАЛНА,ТВОРЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ЗАСИЛИ МОТИВАЦИЯТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
3. ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩИ ДЕЙНОСТИ.ПРОГРАМАТА ОСИГУРЯВА КОНТАКТИ ,ПРИЕМСТВЕНОСТ, ПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМОПОМОЩ МЕЖДУ ДЕЦАТА.
4. ПОВИШЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ЩЕ ИМ ДАДЕ СТИМУЛ ДА ПОДКРЕПЯТ И НАСЪРЧАВАТ СВОИТЕ ДЕЦА И ЩЕ ГИ ПРЕВЪРНЕ В АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ  В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС И В ЖИВОТА НА ДГ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ПРОЦЕС НА ОСЪЗНАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПОДКРЕПА НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА НА ВСЯКО ДЕТЕ И НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ПОТРЕБНОСТИ НА ВСИЧКИ ДЕЦА ЧРЕЗ АКТИВИРАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА РЕСУРСИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРЕЧКИТЕ  ПРЕД УЧЕНЕТО И НАУЧАВАНЕТО И КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА.
    ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРОГРАМАТА СА ПОСТАВЕНИ ПРИ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ. ВСЯКА ЕДНА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ Е ФОКУСИРАНА ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕДА, КОЯТО ДА УТВЪРЖДАВА ПРИНЦИПА НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ЛИПСАТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛ, ВЪЗРАСТ, РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ И ДР. ДЕЙНОСТИТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ  И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ - УЧИТЕЛИ, ПАРТЬОРИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНИТЕ РАЗЛИЧИЯ.
          ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА   ОТ   УЯЗВИМИ   ГРУПИ  В ДГ135 „МОЕ ДЕТСТВО“ ГР. НОВИ ИСКЪР, Е РАЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЧЛ.221 АЛ.2 Т.7 ОТ ЗПУО.

ГОДИШЕН   ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ №135“МОЕ ДЕТСТВО ЗА
2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

I. Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детската градина през предходната учебна година.
    1. Анализ на обхвата на децата:
           Детска градина №135“Мое детство” се намира  в кв.Курило на гр.Нови Искър.
В детската градина целогодишно се приемат  деца и обхвата е  добър. Всички подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 годишна възраст са обхванати на 100%. За  учебната 2022/2023 г. се отглеждаха и възпитаваха 161 деца на възраст от 2 до 7 годишна възраст, разпределени в: една яслена и  пет  градински групи .

Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка
През  2022/2023учебна година подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в началото на годината бяха 56деца
✍ Неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка
През  2022/23 учебна година неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка деца в началото на годината бяха 105 деца.

    2. Анализ на процеса на обучение на децата:
Педагогическият процес бе организиран в шест възрастови групи. Съдържанието бе подчинено на ДОИ, Програмна система на изд. „Изкуства” , Програма за ЗПП и учебни помагала на издателство „Изкуства”. За  всички деца са осигурени учебни помагала.
Целият педагогически и непедагогически персонал е мотивиран за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и има умения за работа в екип. Създаваха оптимални условия за провеждане на педагогическия процес и обгрижване на децата. Прилагаха иновационни и интерактивни подходи в процеса на педагогическото взаимодействие - важна предпоставка за овладяване на ДОИ гарантиращи необходимата училищна готовност.
Положителни тенденции :
Силни страни:
    • Наличие на Програмна документация и помагала / за ПУГ /.
    • Изпълнение на държавните образователни изисквания.
    • Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата.
    • Създадени са условия за „равен старт“ на всички деца.
    • Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.
    • Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.
    • Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.
Затруднения: липса на мотивация на родителите за редовна посещаемостта  на децата  в детската градина
Отрицателни тенденции :
    • Слабо засегнати са непланираните дейности.
    • Необходимо е да се търсят все повече и разнообразни форми и методи на работа.
    • В някои моменти  педагогическото взаимодействие се организира фронтално, което не дава пълна свобода за изява на детето.
    • Кътовете в групите следва да се обогатяват постоянно с нови дидактични и други материали, за да провокират детския интерес и любопитство и да ги провокират към творчество.
    • Недостатъчната мотивираност и инертност у част от педагогическия екип по отношение прилагането на нови, иновативни методи и подходи.
    • Търсене и реализиране на средства от проекти по европейски програми и такива към МОН
 3. Анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност на децата:
Извършван бе задълбочен анализ на индивидуалните постижения и училищната готовност  и ориентиране на индивидуалната и диференцирана работа към потребностите на децата; ДОИ към всяко ядро бяха насочени към знанията, уменията и отношенията, които са резултат от обучението и възпитанието на децата от ДГ по отделните образователни направления.
През годината бяха направени две диагностични процедури – входно и изходно ниво за децата от всички възрастови групи. От всеки субект определихме максималния брой точки. Резултатите ни са  добри. Децата от подготвителната група достигнаха 85 % училищна готовност.

    4.  Анализ на педагогическия състав:

  3. Годишен план 2023/2024г.  - Изтегли ТУК
4. Мерки за качество - Изтегли ТУК
5. Етичен кодекс - Изтегли ТУК
6. Правилник за дейността - Изтегли ТУК
7. Стратегия 2023/2028г. - Изтегли ТУК
8. Учебен план и форми на педагогическо взаимодействие - Изтегли ТУК
 


Архив

Декларации

Декларация за карантинирано дете

Изтегли документа  ТУК

Декларация, че детето не е било в контакт със заразно болни

Изтегли документа  ТУК


Декларация за отсъствия по обективни причини 

Изтегли документа  ТУК

Декларация за такси

Изтегли документа  ТУК

.

Заявления

Завление за отсъствие 2 и 4 годишни

Изтегли документа  ТУК

Заявление за отсъствие за трета и четвърта група

Изтегли документа  ТУК

Заявление за
за упражняване на права от субект на данни

Изтегли документа  ТУК

Правилници и Наредби1. Протокол за проведен конкурс за ДОД 2022г. - вижте ТУК