ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ №135 „МОЕ ДЕТСТВО“
Отпадане на такси за детски градини

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ №135 „МОЕ ДЕТСТВО“

                     
Относно: Отпадане на такси за детски градини

Уважаеми родители,
уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Информирам Ви, че за учебна година / от 15.09. до 31.05./ отсъствията на децата  се извиняват с медицински бележки или с предварително подадено заявление за отсъствие по домашни причини/ децата от подготвителни групи имат право на 10 дни, а децата от яслени и градински групи-30  дни/ .
За летните месеци /юни,юли и август/ , в края на месец май се подават декларации за периода,  през който децата ще посещават детската градина. Отсъствията за заявените дни се извиняват само с медицински бележки.


Директор на ДГ №135 : Г.Иванова

Изтегли документа ТУК

По следите на една добрина