УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ на родителите/настойниците на децата в Детска градина №135 „Мое детство“, гр. Нови Искър във връзка с обработване на лични данни, техни и на техните деца, в качеството им на субекти на данни

Детска градина №135 „Мое детство“, гр. Нови Искър (за краткост ДГ) е Администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/67. ДГ отчита значението на конфиденциалността и защитата на личните данни, Ваши и на Вашите деца, и се ангажира да ги обработва при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи.   
1. В качеството на Администратор ние обработваме следните категории Ваши лични данни:
- на децата: имена, данни от акта за раждане, постоянен и настоящ адрес, телефон (при наличие), здравен статус, данни за контакт с личния лекар на детето, данни за евентуални специални потребности и за психични проблеми;
- на родителите: имена, ЕГН, постоянен/настоящ адрес, месторабота, образование, телефон, имейл.
2. Цели на обработването:
- прием и обучение на деца в изпълнение на нормативната уредба и разпорежданията на МОН;
- поддържане на контакт с родителите/настойниците за повишаване на ефективността на участието на техните деца в учебновъзпитателния процес.
3. Основание за обработването на личните данни на Вашето дете/ца и на Вашите лични данни.
Законосъобразността на обработването на лични данни, която ДГ строго съблюдава, е правно уредена в чл. 6 на Регламент (ЕС) 2016/679. Ние обработваме личните данни на децата и техните родители на следните основания:
– обработването е необходимо за спазването на законово задължение от страна на Администратора съгласно законодателството на Република България (чл. 6, буква „в“ на Регламент (ЕС) 2016/679);
- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на ДГ (чл. 6, буква „д“ на Регламент (ЕС) 2016/679);
- обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Аадминистратора (чл. 6, буква „е“  на Регламент (ЕС) 2016/679);
- обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, медицинската диагноза и осигуряването на здравни грижи – чл. 9, параграф 2, буква „з“ на Регламент (ЕС) 2016/679.
4. Сроковете за обработване на личните данни по т. 1 са:
- на детето – до 5 години след прекратяване на обучението му в ДГ;
- на родителите/настойниците на детето – до 5 години, след като то е прекратило обучението си в ДГ;
5. Обработване на лични данни чрез видеонаблюдение.
Обработването на такива лични данни се извършва на определени, обозначени с информационни табели, места с цел защита на легитимните интереси на ДГ (съгласно чл. 6 буква „е“ на Регламент (ЕС) 2016/679), свързани с обезпечаване на сигурността на неговия персонал, на децата и техните родители и на други посетители в качеството им на субекти на данни. Личните данни, които се обработват са:
- данни за общия външен вид на субект на данни, който се намира на определени места в ДГ;
- данни за действията на субект на данни на определени места в ДГ.
Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от два месеца след заснемането.
6. Предаване на личните данни на деца и на техните родители.
ДГ, при наличието на правни основания, може да предава (разкрива) Вашите лични данни на определени получатели като:
- компетентни държавни и общински органи (полиция, местни комисии за борба срещу противообществените прояви, медицински институции и др.), когато те изпълняват възложените им по закон функции;
- съдебни органи при провеждане на съдебно разследване по предвидените от българското законодателство ред и условия;
- други получатели при наличието на основания, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Например: юридически и физически лица (туристически и транспортни фирми, места за настаняване, организатори на спортни състезания и др.), свързани с участието на деца и служители на ДГ в различни мероприятия;
За всички случаи на предаване на конкретни получатели на лични данни, на Вашето дете или Ваши, своевременно ще бъдете уведомявани, а когато е нормативно регламентирано – ще бъде потърсено и Вашето съгласие за това предоставяне.
7. Вашите права в качеството Ви на субекти на данни са следните:
7.1 Право на достъп:
- за децата – право на достъп до техните лични данни;
- за родителите на децата – право на достъп до личните данни на Вашето дете и до Вашите лични данни, обработвани от Администратора (ДГ), вкл. можете да поискате информация с какви лични данни разполага Администраторът към даден момент (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679);
7.2 Право на коригиране на неточни лични данни от страна на Администратора или на попълване на непълни лични данни (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679);
7.3 Право на изтриване (право „да бъдете забравени“) – при наличието на определени основания (посочени в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679) можете да поискате личните данни, които съхраняваме за Вас и за Вашето дете, да бъдат изтрити от нашите регистри;

7.4 Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни и на Вашето дете – при наличието на определени обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, буква „а“-„г“ от Регламент (ЕС) 2016/679);
7.5 Право на преносимост – съгласно чл. 20, § 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 при определени условия имате право да получите от ДГ личните данни на Вашето дете, както и Вашите лични данни, и да ги прехвърлите на друг Администратор (институция, организация, дружество);
7.6 Право на възражение срещу обработването на личните данни на Вашето дете и на Вашите лични данни в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;
7.7 Други права: Право на подаване на жалба до Надзорен орган и право на съдебна защита срещу Надзорен орган (чл. 77 и 78 от Регламент (ЕС) 2016/679), Право на съдебна защита срещу Администратора (чл. 79 от Регламент (ЕС) 2016/679) и  Право на обезщетение и търсене на отговорност за причинени вреди (чл. 135 от Регламент (ЕС) 2016/679).
В някои случаи ДГ може да Ви откаже или да ограничи упражняването от Ваша страна на някое от посочените права.  Това са случаи, които се отнасят до националната сигурност, отбраната, обществената сигурност, обществен интерес в областта на общественото здраве, а също и при правно задължение на Администратора, произтичащо от законодателството на ЕС или на Р България, което го задължава да обработва Вашите лични данни.
      
В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към:
Иван Костадинов - Длъжностно лице по защита на данните на тел. 0887-648-639; e-mail: dpo.consult@yahoo.com.
Имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

Изтегли документа от тук

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ №135 „МОЕ ДЕТСТВО“
Отпадане на такси за детски градини